خرید اینترنتی فایل(دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی
دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی|30009032|vga|دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی ,سوالات درس بیوشیمی,درس بیوشیمی2 فشار اسمزی یک محلول از چه رابطه ای بدست می آید ؟الف)=nMRTת ب)=MRTת ج)PV=nRT د)هیچکدام

3 علوفه ی خشک شده در زمینهای حاوی کدام عنصر منشاء مسمومیتهای چهار پایان است؟الف)Si ب)Se ج)S د)Sc

4 در بیوسنتز کلروفیل کدام عنصر شرکت نمی کند؟الف)Cu ب)Fe ج)Mn د)Co

5 برای سنتز تریپتوفان کدام عنصر ضروری است؟الف)Cu ب)Zn ج)Fe د)Mn

6 از کدام فرمول زیر می توان برای محاسبه ی PH اسیدی ضعیف استفاده نمود؟الف)PH=PK+log Ca/Cs ب)PH=PK log Ca/Csج)PH=½(PKa=log Ca) د)POH=½(PKb logCb)

7 کدامیک از هورمونهای زیر گلیکوپروتئین است؟الف)TSH ب)FSH ج)LH د)

8 کدامیک از قندهای زیر مونوساکارید پنتوز است؟الف)ساکارز ب)فروکتوز ج)گزیلوز د)مانوز

9 سوربیتول در اثر احیا کدام مونوساکارید ایجاد می شود؟الف)مانوز ب)گزیلوز ج)فروکتوز د)ریبوز