خرید اینترنتی فایل(کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی
کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی|39015584|vga|دانلود, کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی , دانلود کتاب , مکمل روش تحقیق , رشته روانشناسی , تربیتی کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی, دانلود پروژه ومقاله, کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل

کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتیبخش
اول: روش تحلیل کمی


در این روش محققان
توسط روشهاي استاندارد و طرحهایی از پیش تعیین شده، نتایج آماري را به صورت عددي
ارائه

میدهند

فصل اول:
روشهاي علمیانسان در سرتاسر
تاریخ حیات خود، منابع گوناگونی را براي تصمیم گیري مناسب، جهت حل مشکلات خود به
کار برده

است

که این منابع اطلاعتی
عبارتند از
:


1-
تجربه

2-
استناد به
صاحبنظران


3-
استدلال
قیاسی4-
استدلال
استقرایی


5-
روش علمی

1-
تجربه:

ابتداییترین و
اساسیترین راه حل براي مسائل میباشد و فرد توسط حسهاي مختلف آنرا تجربه کرده و
متغیرهاي یکپدیده پیچیده را
بهطور جداگانه مورد بررسی قرار میدهد
.


مثلاً کودك تجربه
مینماید که دست زدن به لیوان چاي داغ باعث سوختن دست او میشود
.

ولی گاهی مواردي وجود
دارد که انسان نمیتواند از طریق تجربه به آن دسترسی پیدا کند. مثلاً: دست زدن به
سیم لخت


متصل به برق را
نمیتوان تجربه نمود
.


گاه افراد مختلف از
موقعیتهاي یکسان تجربههاي متفاوتی را کسب میکنند. مثلاً: دست زدن به سیمهاي برق یک


ساختمان براي یک
برقکار بسیار عادي ولی براي یک فرد غیرمتخصص بسیار خطرناك میباشد
.

2-
استناد به
صاحبنظران
:

هنگامیکه انسان از
طریق تجربه شخصی نتواند مشکلاتش را حل نماید از افرادي که قبلاً با آن مشکل برخورد
داشته و


آنرا حل نمودهاند،
کمک میخواهد. مثلاً بدست آوردن اطلاعات و دادههاي معتبر از مراکزي همچون


ولی در این روش نیز
امکان اشتباه وجود دارد، که منابع اطلاعاتی و دادههاي آنها معتبر میباشد یا خیر
.

همچنین توجه دارید که
بین صاحبنظران نیز امکان اختلاف نظر وجود دارد مثلاً نرخ تورم و بیکاري از دید
سازمانهايمختلف گاهاً متفاوت
میباشد زیرا با شاخصها و دیدگاههاي متفاوتی به جمعآوري دادهها پرداختهاند
.

3-
استدلال قیاسی:


نتیجهگیري از کل به
جزء میباشد
.


مثال: در این هفته
همهي شهرهاي شمالی بارانی هستند، رشت جزء شهرهاي شمالی است پس این هفته رشت بارانی


میباشد.

استدلال قیاسی بین
نظریه و مشاهده ارتباط برقرار میکند یعنی با استفاده از نظریههاي موجود پدیدههایی
که در حالوقوع هستند را میتوان
پیشبینی نمود
.


4-
استدلال استقرایی:

نتیجهگیري از جزء به
کل میباشد و زمانی بهکار میرود که نمونه ما کوچک
باشد در غیراینصورت نتیجه دقیقه و قابل

اعتمادي به دست
نمیآید
.

مثال: در یک مسابقه
دوچرخه سواري تحقیق میشود، افراد قد بلند از بقیه جلوتر هستند. در این نمونه کوچک
ما


میتوانیم رابطه
مستقیم قد و پیشتاز بودن را نتیجه بگیریم ولی در نمونههاي بزرگ همچون دوچرخه
سواران ایران مانمیتوانیم بهطور دقیق
و علمی این نتیجه را تعمیم دهیم
.


5-
روش علمی:


روش علمی ترکیبی از
دو روش استقرایی و قیاسی میباشد. این روش نقاط ضعف دو روش قبلی را نداشته و با کمک


مشاهدات اطلاعات لازم
جمعآوري و فرضیه ها آزمون میشوند
.


در این روش پژوهشگر
ابتدا بهصورت استقرایی، با استفاده از مشاهدات، فرضیهها را مشخص کرده و سپس با
توجه به


استدلال قیاسی،
کاربرد منطقی فرضیهها بررسی میشود
.


تفاوت روش علمی و
استدلال استقراییدر استدلال استقرایی
ابتدا پژوهشگر مشاهده میکند و سپس اطلاعات جمعآوري شده سازماندهی میشوند ولی در
روش

علمی پژوهشگر استدلال
میکند که چنانچه فرضیه تأئید شود چه حادثهاي اتفاق خواهد افتاد
.