خرید اینترنتی فایل(جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن رشته هنر)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن رشته هنر
جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن رشته هنر|39015609|vga|دانلود جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن رشته هنر , جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن , دانلود , هنرهاي دستی و سیر تحول آن , رشته هنر , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل

جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن
رشته هنرتوضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکوریها - به همراه
تست ها و پاسخ تشریحی

فصل
اول:هنرهاي سنتی، صنایع دستی و انواع آن


صنایع دستی

در دایره المعارف بریتانیکا در تعریف واژه صنایع دستی آمده
است: " صنایع دستی به آن گروه از صنایع گفته می شود


که مهارت، ذوق و بینش انسان در تولید ان نقش اساسی
دارد." همچنین از دیدگاه استاد علی اکبر دهخدا صنایع دستی


عبارت است از " آنچه با دست ساخته می شود، از پارچه و
قالی و ساخته هاي فلزي و غیره و در مقابل صنایع ماشینی


قرار می گیرد". آخرین تعریف توسط گروهی از کارشناسان
سازمان صنایع دستی ایران ارائه شده است: " صنایع دستی


به مجموعه اي از " هنر – صنعت ها" اطلاق می شود
که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از


مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و
ساخت محصولاتی می شود که در هر واحد آن ذوق


هنري و خلاقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی یافته و
همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از


مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه اي است".


خصیصه هاي صنایع دستی

صنایع دستی ایزان به عنوان هنري کاربردي که تولیدات ان به
طور عمده کاربردهاي مشخصی در زندگی روزمره دارد و


میلیون ها نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق آن امرار
معاش می کنند و به عنوان تولیدي فرهنگی داراي


خصوصیات زیر است:

-1 قسمت قابل ملاحظه اي از صنایع دستی ایران را
زیراندازهاي سنتی چون قالی، انواع گلیم، گبه، پلاس، زیلو و غیره


تشکیل . می دهد

-2 بخش عمده اي از صنایع دستی ایران در مناطق روستایی
و عشایري تولید می شود
.

-3 قسمت اعظم محصولات صنایع دستی ایران در محل سکونت
صنعتگران تولید می شود
.

-4 بیش از 70 درصد تولید کنندگان صنایع دستی ایران را
زنان تشکیل می دهند
.

-5 دهه هاي متمادي است که صنایع دستی ایران بخش مهمی
از درآمد ارزي مورد نیاز کشور را تامین می کند و این


محصولات همواره در راس صادرات غیر نفتی ایران قرار دارند.نمونه
سوالات تستی


1 - پیش واقعه خوان عبارت است از:

الف) اشعاري که قبل از به شهادت رسیدن امام حسین (ع)
میخوانند
.

ب) قطعهاي است حاوي لعن و نفرین به دشمنان و مخالفان اسلام.


ج) قطعهاي است که به حر و سفر او به کربلا میپردازد.


د) قطعهاي است تفننی و سرگرم کننده که قبل از واقعه اصلی
تعزیه اجرا میشود
.

-2 خصیصه عمده گرافیک سنتی ایران چیست؟

الف) نقوش برگ دار در کلیه طرح استحکام قابل ملاحظهاي دارند.


ب) همه نقوش برگ دار و همه تصاویر به یک اندازه اهمیت دارند.


ج) بین خوشنویسی و مصورسازي پیوند محکمی ایجاد می . وشد


د) همه اجزاء و نقش مایهها به یک اندازه اهمیت دارند.


3 - بنیانگذاران مکتب مینیاتور اصفهان کدامند؟

الف) آقا رضا، مظفرعلی، رضاعباسی، افضل، آقا میرك


ب) رضاعباسی، سلطان محمد، میرسیدعلی، آقامیرك، معین مصور


ج) مظفرعلی، سلطان محمد، میرسیدعلی، آقا رضا، شیخ زاده


د) آقا رضا، رضاعباسی، افضل، شفیع عباسی، معین مصور


-4 نمایش آئینی مذهبی تعزیه از نظر موضوعی، مضمونی به
چند گونه یا دسته تقسیم میشود؟


الف) پیش واقعه، اصل واقعه، خارج ب) پیش درآمد، درآمد،
واقعه


ج) واقعه، پیش واقعه، گوشه د) واقعه، واقعه اصلی، گوشه


5 - آثار تشعیر کتاب مصور در خمسه طهماسبی، اثر کدام هنرمند
دوره صفوي است؟


الف) رضا عباسی ب) سلطان محمد ج) محمدزمان د) معین مصورپاسخنامه
سوالات تستی


1 - گزینۀ 4 صحیح است، هر تعزیه نامه کامل را یک مجلس یا
دستگاه میگویند به اشخاص بازي شبیه و بین شبیه ها


آنها که حرف داشتند نسخهخوان نام داشتند و آنها که حرف
نداشتند نقش یا سیاهی لشکر
.

-2 گزینۀ 3 صحیح است،

3 - گزینۀ 4 صحیح است، استادان نامبرده در این گزینه به
تمامی در قرن 11 هجري که اصفهان پایتخت بود فعالیت


هنري داشتند.

-4 گزینۀ 3 صحیح است، تعزیه نامهها را به سه دسته
تقسیم میکنند: الف) واقعه: ماجراهاي مربوط به کربلا ب) پیش


واقعه: تعزیه نامههاي تفننی و مستقل ج) گوشه: تعزیه نامههاي
مضحک و فکاهی
.

5 - گزینۀ 2 صحیح است، این کتاب در اواسط سده دهم هجري در
تبریز تولید و مصور شده است