خرید اینترنتی فایل(دانلود تحقیق در موردآمار و احتمالات مهندسی)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : دانلود تحقیق در موردآمار و احتمالات مهندسی
دانلود تحقیق در موردآمار و احتمالات مهندسی|41032801|vga|دانلود تحقیق در موردآمار و احتمالات مهندسی

نام فایل : آمار و احتمالات مهندسی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 190

حجم : 4 مگابایت


آمار و احتمالات مهندسی
رشته : برق و كامپیوتر
دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود:
-مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی


i=1 2 … N ام جامعه است برای i عضو xiكه
i=1 2 … n ام جامعه است برای i عضو xiكه
انواع داده های آماری به دو گروه، داده های دست اول (خام)
و داده های دست دوم تقسیم بندی می شوند.
انواع آن:
1-کمی
2-کیفی

فرض كنید نمونه مورد بررسی دارای nعضو Xn … X2 X1 باشد. میانگین نمونه از رابطه زیر بدست می آید.

اگر Xn … X2 X1 یك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هندسی از رابطه زیر بدست می آید و با علامت G نمایش داده می شود.

اگر Xn … X2 X1 یك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هارمونیك از رابطه زیر بدست می آید و با علامت H نمایش داده می شود.

اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند میانگین پیراسته از رابطه زیر بدست می آید .k

....